Weinig Nederlandse scheidingen spreken zo tot de verbeelding als die tussen Wesley Sneijder en Yolanthe, die hun gemeenschap van goederen 50/50 zullen moeten verdelen. De bedragen die daarbij in de pers voorbij komen, dat zien we hier niet vaak. Nee, dan de Verenigde Staten: daar woedt nu een gevecht over de verdeling van miljarden tussen Jeff Bezos, de baas van Amazon, en zijn vrouw.

Nederland

Ik verwacht dat zulke verdelingen in Nederland eerder zullen afnemen over de komende jaren. Hoe dat komt? Onder andere door het totaal verschillende rechtssysteem en de verschillende mogelijkheden die de rechterlijke macht heeft.

Verandering

Sinds vorig jaar is in Nederland het systeem veranderd. Gemeenschap van goederen omvat nu in principe alleen tijdens het huwelijk door echtgenoten opgebouwd vermogen. Erfenissen en schenkingen blijven nu privé. Dat geldt voor mensen die in 2018 of later getrouwd zijn, als ze geen huwelijksvoorwaarden hebben laten opstellen. Als zij scheiden zal de rechter de gemeenschap 50/50 verdelen, maar blijft privé vermogen privé. Bij mensen die voor 2018 getrouwd zijn zonder huwelijksvoorwaarden, omvat de gemeenschap al hun vermogen inclusief schenkingen en erfenissen. Die grotere gemeenschap zal dus geleidelijk aan verdwijnen.

Verschil rechtssysteem per staat

In de VS verschilt het rechtssysteem per staat. Toevallig woont het echtpaar Bezos in een staat waar men de gemeenschap van goederen als uitgangspunt heeft en hebben zij allebei recht op de helft. In Nederland kan dat niet. Als een Nederlands echtpaar huwelijksvoorwaarden met een zogenaamde koude uitsluiting heeft en de één miljoenen heeft en de ander niets, zal de arme echtgenoot na een scheiding nog steeds niets hebben, maar alleen alimentatie ontvangen. Bij Yolanthe zal dat in elk geval niet nodig zijn.

Vragen?

Heeft u vragen met betrekking tot scheidingen? Neem dan contact op met een van onze echtscheidingsadvocaten! Wij zijn gespecialiseerd in familierecht.

Nieuwe Wet

Voor iedereen die vanaf 1 januari 2018 trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, geldt een geheel nieuwe wet die het gezamenlijk vermogen regelt. Hierdoor lijkt ons nieuwe recht meer op regels die in het buitenland gelden. Het gegeven dat er meer (echt)paren zijn met verschillende nationaliteit was een van de redenen voor de aanpassing. Nederland liep altijd erg uit de pas met zijn versie van de gemeenschap van goederen.

Oude regeling

Die ‘oude’ versie blijft wel gelden voor iedereen die vóór 1 januari 2018 is gehuwd of een geregistreerd partnerschap aanging en dus ook bij de meeste scheidingen in de komende jaren. De ‘oude’ wet leidt regelmatig tot regelingen, die men oneerlijk vindt en waarop buitenlanders niet bedacht zijn.

Voorbeeld

Een voorbeeld: Rob, een Nederlander, had een ton gekregen van zijn ouders voor de aankoop van een huis voor zijn jonge gezin. Zijn ouders hadden op aanraden van de notaris een uitsluitingsclausule opgenomen in de schenkingsakte. Daarmee bleef de ton voor Rob privé en viel niet in de gemeenschap. Hij houdt dus recht op teruggave van die ton. Zijn Zwitserse vrouw Beate had een erfenis gekregen van haar vader van ook een ton. Haar vader had geen testament en dus geen uitsluitingsclausule gemaakt. Die ton viel volgens ons recht wel in de gemeenschap en Beate houdt dus slechts recht op de helft en haar man op de andere helft. Beates vader kon in het Zwitserse recht niet eens een uitsluitingsclausule maken en volgens Zwitsers recht was de erfenis juist wel geheel privé eigendom van Beate. Het Nederlandse recht doorkruist dit. Dat voelt oneerlijk.

Nederlandse Rechtspraak

De Nederlandse rechtspraak toont de afgelopen tijd steeds meer begrip daarvoor en er zijn uitspraken die het buitenlandse recht toch laten prevaleren, zodat de ton van Beate ook privé blijft. Waren Rob en Beate in 2018 getrouwd, dan was de ton voor ieder van hen gewoon privé gebleven.

Steeds vaker hebben relaties een internationaal karakter. Dat kan zijn omdat de geliefden verschillende nationaliteiten hebben en/of omdat zij in het buitenland zijn getrouwd en tijdens hun huwelijk ook in het buitenland hebben gewoond.

Komt het tot een scheiding dan kan dit alles tot onverwachte complicaties leiden. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat een van de ouders na echtscheiding met de kinderen naar haar of zijn land van herkomst terug wil keren. Het Haags Kinderontvoeringsverdrag bepaalt dan wat mag en wat niet.

Het is ondoenlijk om alle mogelijke gevolgen van een internationale scheiding in deze blog te bespreken. Ik beperk mij daarom nu tot de hoofdlijnen. Op kinderontvoering kom ik in een volgende blog terug. Als u specifieke vragen heeft, kunt u –ook vrijblijvend-  contact met onze specialisten opnemen.

1. Waar kunt u scheiden?

Scheiden in Nederland is mogelijk

  • als u en/of uw partner ten minste 6 maanden in Nederland woont (wonen) of
  • als u beide de Nederlandse nationaliteit heeft.

2. Welk recht moet worden toegepast?

Hoe moet een rechter beslissen als een Deen en een Griekse, die in Nederland wonen en werken, willen scheiden? Of als een Nederlandse in Las Vegas met een Braziliaan is getrouwd en samen met hem in Londen woont? Ieder land heeft zijn eigen regels voor de beantwoording van deze vragen. In Nederland gelden de Nederlandse regels, die het toepasselijke recht aanwijzen. Die regels staan in verdragen, verordeningen en wetten. Omdat verdragen en verordeningen het resultaat zijn van een politiek onderhandelingsproces zijn ze niet altijd duidelijk. In de rechtspraak is bepaald hoe deze regels moeten worden begrepen.

Het wordt nog gecompliceerder omdat ieder verzoek in een scheidingsprocedure een eigen regeling heeft voor de bepaling van het toepasselijke recht. Wat betekent dat? Een scheidingsverzoek staat zelden op zichzelf. Naast de echtscheiding worden ook verzoeken gedaan, die betrekking hebben op alimentatie, kinderen, de verdeling van de bezittingen (activa én passiva), pensioenen etc.

Voor al deze verschillende onderwerpen gelden verschillende regels. Daarbij maakt het bovendien uit of de echtgenoten uit een EU-land afkomstig zijn of niet. De EU-landen hebben in een Verordening de consequenties van een internationale echtscheiding geregeld. Met een aantal landen buiten de EU heeft Nederland op specifieke onderwerpen, bijvoorbeeld alimentatie, een verdrag gesloten. Is er niets geregeld, dan past de Nederlandse rechter het Nederlands recht toe.

3. Naleving van een uitspraak

Heeft de rechter beslist, dan is het van belang dat die uitspraak kan worden uitgevoerd. Ook op dit punt geeft een internationale scheiding complicaties. Wat zijn uw mogelijkheden als de beslissing van de Nederlandse rechter in het buitenland uitgevoerd moet worden? Of omgekeerd: hoe geldig is een buitenlandse uitspraak in Nederland? Ook hier zijn internationale verordeningen en verdragen van groot belang.

Samenvattend

De wereld wordt steeds meer een global village. Jongeren trekken de hele wereld over en steeds vaker worden internationale huwelijken gesloten of worden kinderen uit internationale relaties geboren. Veelal realiseren de betrokken zich niet welke verstrekkende gevolgen dit kan hebben. Dat wordt pas duidelijk als het tot een scheiding komt.

Voor advies voorafgaand aan een huwelijk of geregistreerd partnerschap én voor advies en bijstand bij een scheiding kunt u met Van der Loeff familierecht Advocaten contact opnemen.

Alsof het leven van een expatgezin al niet ingewikkeld genoeg is, wordt het nog ingewikkelder als het huwelijk geen stand houdt. We zien regelmatig in de pers hoe ingrijpend de gevolgen voor kinderen kunnen zijn als de ouders in verschillende landen gaan wonen.

Meer opties

De expat heeft soms meer opties dan Nederlanders om de uitkomst van zijn scheiding te beïnvloeden. Vaak kan men kiezen in welk land de  procedure gevoerd wordt (de rechter dus) en kan het toepasselijke recht worden gekozen.

Engels echtpaar

Kort geleden vroeg een Engels echtpaar wat voor hen het meest gunstig zou zijn. Zij wonen deels in Londen en deels in het Gooi. We hebben de gevolgen in beide landen onder de loep genomen. Zoals vaak het geval is, was procederen voor de vrouw financieel gunstiger in het ene land en voor de man juist in het andere land. Daarover moesten ze dus even goed nadenken. Als er sprake is van een ‘vechtscheiding’ kiest men in de regel voor het eigen belang. Er zijn vaak onverwachte verschillen bijvoorbeeld ten aanzien van het recht op partneralimentatie.

Partneralimentatie

In Nederland is partneralimentatie nog steeds normaal, zelfs tot het maximum van twaalf jaar, en is er een rekenmethode om rechtsongelijkheid te beperken. Engelse rechters prefereren een verdeling van vermogen en hebben daarbij de vrijheid om af te wijken van huwelijksvoorwaarden als ze dat nodig vinden om recht te doen aan de behoeften van partijen en hun kinderen.

Duitsland

In Duitsland houdt men ook niet zo van partneralimentatie en hanteren ze strengere voorwaarden dan bij ons. In België lijkt het, bij gebrek aan standaardisering, soms wel een loterij en kan de duur van de partneralimentatie maximaal de duur van het huwelijk zijn, dus dat kan behoorlijk oplopen! Als u eenmaal besloten heeft welke rechter het meest gunstig is, start dan in ieder geval als eerste de procedure, want de eerste procedure heeft in de regel voorrang.